You are here

بيان د. ناتاليا كانيم، في اليوم العالمي للسكان